9th Kyu

Kihon :

  • Oi tsuki
  • Jodan age uke
  • Chudan soto uke
  • Mae geri

Kata :

  • Kihon kata

Kumite :

  • Sanbon or Gohon kumite attacking with jodan oi tsuki or chudan ou tsuki